CREDO - Artistic statement

Istotę swojej działalności twórczej dostrzegam w podejmowaniu sensualnego dialogu z rzeczywistością. Efekty tych interakcji są wypadkową wielu czynników kreujących. Powracające rozwiązania formalne zarysowują wspólny mianownik tego procesu i sugerują jego dalszy kierunek. Poszczególne doświadczenia tworzą dopełniający się zbiór, którego sensy odsłaniają się wraz z powstawaniem kolejnych realizacji.

|

The awareness of 'stratification' between the subjective experience of space and its objective nature, inspires me constantly. The essence of my practice seems to lie in undertaking a sensual dialogue with this experienced layer of reality. The effect of this interaction is a combination of numerous creating factors. Recurrent formal solutions delineate the common denominator of this process and suggest its further direction. Respective experiences create a complementary collection whose meaning continue to unfold with the creation of subsequent projects.